Dameklubben - vedtægter

Dameklubbens formål er at:

 • inddrage så mange som muligt af klubbens kvindelige golfspillere (fritspillede) i ugentlige turneringer i sommerperioden
 • i dameregi at arrangere udflugter til/turneringer med andre klubber
 • afholde en årlig generalforsamling
 • afholde en årlig afslutningsfest

Dameklubbens bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer incl. formanden.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en to-årig periode.
To bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og tre i lige år, således at ca. halvdelen af bestyrelsen afgår/genvælges på generalforsamlingen.

Der vælges to suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller af formanden eller næstformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Til den daglige drift kan kassereren disponere alene over klubbens midler.

Bestyrelsen foreslår kontingent for det følgende år, som godkendes af generalforsamlingen. Kontingent betales ved sæsonstart eller ved indmeldelse. Ved indmeldelse efter 1.7 vil kontingentet være nedsat.

Generalforsamling:
Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse på opslagstavlen i mellemgangen, på klubbens hjemmeside samt via nyhedsbrev til den af medlemmet oplyste e-mailadresse med mindst 3 ugers varsel med følgende faste punkter:

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt orientering om budget.
 5. Fremlæggelse af kontingentforslag til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra medlemmerne.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen 9.10.2021