Generalforsamling i Seniorklubben

Generalforsamling i Seniorklubben

Seniorklubben under Sønderborg Golfklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, mandag den 1. november 2021 kl. 12:00 i golfklubbens lokaler.

Velkomst og orientering ved formanden.

Dagsorden i h.t. vedtægten således:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent og dets betaling.
  Forslag: Uændret
 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  a. Forslag fra bestyrelsen:
  Vedtægtsændring §4, stk. 1, ændres "første mandag" til "sidste mandag i november måned".
  b, Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  Efter tur afgår:
  a. Svend Bak (modtager ikke genvalg)
  b. Britha Elnef (modtager genvalg)
  c. Solvejg Aagesen(modtager genvalg)
  Valg af suppleanter
  a. Sten Neergaard (modtager genvalg)
  b. Eva Iversen (modtager genvalg)
 7. Valg af 2 revisorer.
  På valg er Henning Bladt og Karin Brødsgaard.
  Begge modtager genvalg.
 8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Da generalforsamlingen afvikles i umiddelbar forlængelse af - hhv. umiddelbart før - golfspillet for hhv. formiddagsspillerne og eftermiddagsspillerne anbefales det at medbringe madpakke, hvortil klubben giver en øl/vand efter eget valg.

Forsamlingen forventes at kunne afsluttes ca. kl. 13:30

Vel mødt.

P.b.v.
Bent Stolberg
Formand

Tilbage