Vedtægter

Klubbens navn og formål

§ 1
Klubbens navn er SØNDERBORG GOLFKLUB og dens hjemsted er Sønderborg kommune.

Klubbens formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten, herunder:

  • Fremme medlemmernes lyst til at lære, udøve og dygtiggøre sig i golfspillet ved at drive en golfbane på Als.
  • Skabe de bedst mulige vilkår for et godt klubliv.
  • Fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i klubben.

Klubben er medlem af Dansk Golf Union, hvis amatørbestemmelser er gældende.

Medlemmer

§ 2
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til spil på banen.
Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet.
Bestyrelsen kan periodevis begrænse tilgangen og i så fald oprette en tidsprioriteret venteliste.
Til gyldig udmeldelse eller skift til billigere medlemskategori kræves, at dette sker skriftligt til klubben med mindst 30 dages varsel til enten 1. januar eller 1. juli.
Bestyrelsen kan i helt særlige og enkeltstående tilfælde dispensere fra tidsfristen.
Som langdistancemedlemmer kan alene optages spillere, der er aktivt medlem i en anden dansk golfklub.
Bestyrelsen vedtager klubbens medlemskategorier og fastlægger regler for prøvemedlemmers optagelse og overgang til fuldt medlemskab.

Kontingent

§ 3
Årskontingent, indmeldelsesgebyr og indskud fastsættes af klubbens ordinære generalforsamling. Kontingentet fastsættes særskilt for aktive og passive medlemmer samt for juniormedlemmer, men generalforsamlingen kan herudover graduere kontingentet yderligere efter alder samt spilleadgang, ligesom der kan vedtages en familierabat for ægtefæller, søskende og forældre/børn.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor det skønnes at være i klubbens interesse, fastsætte individuelt aftalte kontingentsatser.

Kontingentet betales hel- eller halvårligt forud efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Kontingentrestance over 3 måneder medfører eksklusion. Genoptagelse kan kun ske mod betaling af restancen.

Indskudsbevis

§ 4
Alle medlemmer kan fra begyndelsen af det kalenderår, hvori de fylder 24 år købe et indskudsbevis samt betale indmeldelsesgebyr. Indskudsbeviset er personligt og uoverdrageligt og kan ikke pantsættes. Indskudsbeviset indløses af klubben på medlemmets begæring, når vedkommendes medlemskab er ophørt. Begæring om indløsning skal fremsættes skriftligt og indløsning sker mod indskudsbevisets tilbagelevering. Ved foreningens opløsning indløses indskudsbeviset sammen med andre indskudsbeviser efter at al anden gæld, der påhviler klubben, er betalt.

Generalforsamlingen

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse skal ske ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside på Internettet samt ved opslag på klubbens informationstavler samt via nyhedsbrev til den af medlemmet oplyste e-mailadresse. Forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilsendes formanden og være denne i hænde senest den 1. januar.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent og indskud
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§ 7
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte, jf. dog §§ 16 og 17. Ved valg til bestyrelsen må der højst stemmes på et antal medlemmer svarende til antallet af personer, der skal vælges til bestyrelsen.
Et medlem kan udover sin egen stemme afgive een stemme ved fuldmagt. Kun aktive medlemmer over 18 år har stemmeret.
Juniormedlemmer og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

§ 8
Generalforsamlingen ledes af den uden for bestyrelsen valgte dirigent, der afgør afstemningsformer og alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.

Bestyrelsen

§ 9
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 3-årig periode, således, at der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 2 henholdsvis 3 medlemmer.
Bestyrelsen har 2 suppleanter. Disse vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode. Den der modtager flest stemmer bliver 1. suppleant.
Genvalg kan finde sted.

§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen lader føre protokol over sine forhandlinger, og det påhviler formanden at drage omsorg for, at bestyrelsesbeslutninger bringes til udførelse.

§ 11
Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence samt giver retningslinier for udvalgsarbejdet. Udvalgene konstituerer sig selv.

§ 12
Klubben tegnes af en formand eller næstformand i forbindelse med 2 andre medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Spillereglement m.v.

§ 13
Ved spillet følges "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew"s regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som den måtte finde fornødne, og som skal godkendes af Dansk Golf Union. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillet og ordenens opretholdelse såvel på banen som i klubbens lokaler.
Overtrædes disse bestemmelser, kan bestyrelsen midlertidigt udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler. I gentagelsestilfælde kan vedtages eksklusion. Denne afgørelse kan medlemmet kræve forelagt en generalforsamling. Alle disciplinære afgørelser kan indankes for DGU's Amatør- og Ordensudvalg. Anke har ikke opsættende virkning.

§ 14
Fastsættelse af medlemmerne handicapindeks skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem og tildeling af handicapslag i handicapmatcher sker i henhold til det af DGU fastsatte courserating og slopesystem.

Regnskab og revision

§ 15
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Det reviderede regnskab offentliggøres senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse ved fremlæggelse i klubhuset samt på klubbens hjemmeside på internettet. Der fremlægges endvidere tilskudsregnskab for den virksomhed, der er ydet kommunalt tilskud til, efter de af kommune fastlagte regler om regnskabsbestemmelse og revisionskrav.

Vedtægtsændringer

§ 16
Ændringer i klubbens vedtægter kan vedtages af generalforsamlingen såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Ophævelse af klubben

§ 17
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog vedtages med 2/3, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede uanset disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Sønderborg Kommune og primært til et almennyttigt ungdomsarbejde i Sønderborg-området.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på klubbens generalforsamling den 11. november 1998 samt ændringer senest den 5.3.2024.